Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

az OSCON e.U. reklámügynökség általános szerződési feltételei.

 1. érvényesség

  1.1. Az OSCON eU reklámügynökség – a továbbiakban: ügynökség –

  kizárólag ezen általános szerződési feltételek alapján nyújtja szolgáltatásait. Ezek minden jövőbeli üzleti kapcsolatra is érvényesek, még akkor is, ha nem történik rájuk kifejezett utalás.

   

  1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez kapcsolódó mellékmegállapodások, fenntartások, módosítások vagy kiegészítések érvényességéhez írásbeli megállapodás szükséges;

  ez vonatkozik az írásbeliség követelményétől való eltérésekre is.

   

  1.3. A szerződő partner egymással ellentétes vagy eltérő feltételei, még ha ismertek is, csak akkor válnak hatályossá, ha azokat az ügynökség kifejezetten írásban elismeri.

   

  1.4. Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, ez nem érinti a többi rendelkezés és az ezek alapján kötött szerződések kötelező jellegét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy hatályos rendelkezés lép.

  helyébe az értelméhez és céljához legközelebb álló rendelkezés lép.

   

  szerződéskötés

  2.1. A szerződéskötés alapja az ügynökség vonatkozó ajánlata vagy az ügyfél megrendelése, amelyben rögzítik a szolgáltatások körét és a díjazást. Az ügynökség ajánlatai változhatnak és nem kötelező érvényűek.

   

  2.2. Ha az ügyfél megrendelést ad le, akkor ahhoz az ügynökséghez való beérkezésétől számított két hétig kötve van. A szerződés akkor jön létre, amikor az ügynökség elfogadja a megrendelést.

  Az elfogadásnak írásban kell megtörténnie (pl. megrendelés-visszaigazolás útján), kivéve, ha az ügynökség egyértelműen jelzi (pl. a megrendelés alapján tett intézkedéssel), hogy elfogadja a megrendelést.

   

  A szolgáltatások köre, a megrendelés feldolgozása és az ügyfél együttműködési kötelezettségei

  3.1. A nyújtandó szolgáltatások köre az ügyfél megrendeléséből vagy a szolgáltatás leírásából, illetve a szerződésben szereplő információkból következik. A szolgáltatás tartalmának utólagos módosítását írásban kell megtenni.

   

  3.2. Az ügynökség valamennyi szolgáltatását (különösen minden előzetes tervezetet, vázlatot stb.) az ügyfélnek három napon belül ellenőriznie és jóvá kell hagynia. Ha nem kerülnek időben kiadásra, akkor úgy kell tekinteni, hogy azokat az ügyfél jóváhagyta.

   

  3.3. Az ügyfél haladéktalanul átad az ügynökségnek minden olyan információt és dokumentumot, amely a szolgáltatás nyújtásához szükséges. Tájékoztatja minden olyan folyamatról, amely a megbízás teljesítése szempontjából fontos, még akkor is, ha ezek a körülmények csak a megbízás teljesítése során válnak ismertté. Az ügyfél viseli

  Azokat a költségeket, amelyek abból adódnak, hogy a munkát meg kell ismételni vagy késleltetni kell az ügynökségnek a téves, hiányos vagy utólagosan megváltozott információk miatt.

   

  3.4. Az ügyfél köteles ellenőrizni a megrendelés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentumokat (fotók, logók stb.) a meglévő szerzői jogok, védjegyjogok vagy harmadik személyek egyéb jogai tekintetében. Az Ügynökség nem vállal felelősséget az ilyen jogok megsértéséért. Ha az ügynökséget ilyen jogsértés miatt beperelik, a megrendelő köteles az ügynökséget kártalanítani és mentesíteni; minden hátrányt felrója neki

  pótolja, amelyek harmadik személyek által benyújtott igények következtében merülnek fel.

   

  Külső szolgáltatások / harmadik fél megbízása

  4.1. Az ügynökség jogosult saját belátása szerint a szolgáltatást maga elvégezni, harmadik személyeket igénybe venni a szerződéses szolgáltatások nyújtásához és/vagy az ilyen szolgáltatásokat helyettesíteni.

   

  4.2. A közbeszerzési asszisztensek megbízása vagy saját nevében, vagy az ügyfél nevében, de mindenképpen az ügyfél számlájára történik.

   

  4.3. Az ügynökség gondosan választja ki a beszerzési asszisztenseket, és biztosítja, hogy azok rendelkezzenek a szükséges szakmai képesítéssel.

   

  Események

  5.1. A határidőkre és időpontokra vonatkozó megállapodásokat írásban kell rögzíteni vagy megerősíteni. Az ügynökség vállalja, hogy a megállapított határidőket betartja. A határidők be nem tartása azonban csak akkor jogosítja fel az ügyfelet törvényes jogainak érvényesítésére, ha ésszerű, legalább 14 napos türelmi időt biztosít az ügynökségnek.

  Van. Ez a határidő az ügynökségnek küldött emlékeztető levél kézhezvételével kezdődik.

   

  5.2. A türelmi idő eredménytelen elteltét követően az ügyfél elállhat a szerződéstől. Késedelem jogcímén kártérítési kötelezettség csak az ügynökség szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén áll fenn.

   

  5.3.

  Az elkerülhetetlen vagy előre nem látható események – különösen az ügynökség szerződő partnereinél bekövetkező késedelmek – minden esetben felmentik az ügynökséget a vállalt szállítási határidő betartása alól. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ügyfél a megrendelés teljesítéséhez szükséges kötelezettségeivel (pl. dokumentumok vagy információk rendelkezésre bocsátása),

  késedelembe esik. Ebben az esetben a megállapított határidő legalább a késedelem mértékéig elhalasztásra kerül.

   

  A szerződés felmondása

  Az ügynökség különösen akkor jogosult elállni a szerződéstől, ha

  a szolgáltatás teljesítése az ügyfélnek felróható okok miatt lehetetlen, vagy

  a teljesítés a póthatáridő kitűzése ellenére tovább késik;

  az ügyfél hitelképességével kapcsolatban jogos aggályok merülnek fel, és az ügyfél az ügynökség kérésére nem fizet előleget, illetve nem nyújt megfelelő biztosítékot a szolgáltatás teljesítése előtt.

   

  díj

  7.1. Eltérő megállapodás hiányában az ügynökség minden egyes szolgáltatásért díjra jogosult, amint azt teljesítette. Az ügynökség jogosult előleget kérni a költségei fedezésére.

   

  7.2. A díj nem tartalmazza a törvényes forgalmi adót.

   

  7.3. Minden olyan ügynökségi szolgáltatás, amelyet a megállapított díj kifejezetten nem tartalmaz, külön díjazásra kerül. Az ügynökségnél felmerülő összes kiadást az ügyfél viseli.

  helyettesítésére.

   

  7.4. Az ügynökség költségbecslései általában nem kötelező érvényűek. Ha előre látható, hogy a tényleges költségek több mint 5%-kal meghaladják az ügynökség írásbeli becslését, az ügynökség tájékoztatja az ügyfelet a magasabb költségekről. A költségtúllépést az ügyfél által jóváhagyottnak kell tekinteni, ha az ügyfél az értesítéstől számított három napon belül nem emel írásban kifogást, és egyidejűleg olcsóbb alternatívákat kínál.

  bejelenti.

   

  7.5. Az ügynökség jogosult ésszerű díjazásra minden olyan ügynökségi munkáért, amelyet bármilyen okból nem az ügyfél végez el. E díjazás kifizetésével az ügyfél nem szerez jogot erre a munkára; a meg nem valósult koncepciókat, tervezeteket és egyéb dokumentumokat haladéktalanul vissza kell juttatni az ügynökségnek.

   

  fizetés

  8.1. Az ügynökség számlái nettó készpénzben, a számla keltétől számított levonások nélkül esedékesek, és – eltérő megállapodás hiányában – a számla kézhezvételétől számított tíz naptári napon belül fizetendők. Késedelmes fizetés esetén évi 10%-os késedelmi kamatot kell fizetni.

  a megállapodás szerint. A leszállított áruk a teljes fizetésig az ügynökség tulajdonában maradnak.

   

  8.2. Az ügyfél vállalja, hogy viseli a követelés behajtásával kapcsolatos összes költséget és kiadást, így különösen a behajtási költségeket vagy a megfelelő jogi üldözéshez szükséges egyéb költségeket.

   

  8.3. Ha az ügyfél fizetési késedelembe esik, az ügynökség követelheti az ügyféllel kötött egyéb szerződések részeként nyújtott valamennyi szolgáltatás és részszolgáltatás azonnali kifizetését.

   

  8.4. Az ügyfél nem jogosult saját követeléseit az ügynökség követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha az ügyfél követelését az ügynökség írásban elismerte, vagy azt bíróság megállapította. Az ügyfél visszatartási joga kizárt.

   

  bemutatók

  9.1. Az ügynökséget a prezentációkon való részvételért megfelelő díj illeti meg, amely megállapodás hiányában legalább az ügynökség teljes személyi és dologi költségét fedezi a prezentációval kapcsolatban, valamint a harmadik fél által nyújtott valamennyi szolgáltatás költségét.

   

  9.2. Ha az ügynökség a prezentációt követően nem kap megrendelést, az ügynökség valamennyi szolgáltatása, különösen a prezentációs dokumentumok és azok tartalma az ügynökség tulajdonában marad; az ügyfél nem jogosult azokat semmilyen formában tovább használni; a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az ügynökségnek. Az alábbiak továbbítása

  prezentációs dokumentumok harmadik félnek történő átadása, valamint azok közzététele, sokszorosítása, terjesztése vagy egyéb felhasználása az ügynökség kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

   

  9.3. Hasonlóképpen az ügyfélnek tilos a prezentáció során bemutatott ötletek és koncepciók további felhasználása, függetlenül attól, hogy az ötletek és koncepciók szerzői jogi védelem alatt állnak-e. A prezentációs díj megfizetésével az ügyfél nem szerez semmilyen hasznosítási vagy felhasználási jogot a bemutatott szolgáltatásokra vonatkozóan.

   

  9.4. Amennyiben a prezentáció során a kommunikációs feladatok megoldására bemutatott ötleteket és koncepciókat nem az ügynökség által tervezett reklámanyagban használják fel, az ügynökség jogosult a bemutatott ötleteket és koncepciókat máshol felhasználni.

   

  Tulajdonjogok és szerzői jogvédelem

   

  10.1. Minden ügynökségi szolgáltatás, beleértve a prezentációkból (pl. javaslatok, ötletek, vázlatok, előzetes tervezetek, koncepciók stb.

  részei az ügynökség tulajdonában maradnak, csakúgy, mint az egyes munkadarabok és tervezetek eredetijei, és az ügynökség bármikor – különösen a szerződés megszűnésekor

  szerződéses jogviszonyt – visszaigényelhető. A díj megfizetésével a megrendelő csak a felhasználás (beleértve a sokszorosítást is) jogát szerzi meg a megállapodás szerinti célra és a megállapodás szerinti mértékben. Hacsak az ügynökséggel másképp nem állapodtak meg, az ügyfél az ügynökség szolgáltatásait csak maga használhatja, kizárólag Ausztriában és csak az ügynökségi szerződés időtartama alatt. Az ügynökségi szolgáltatások felhasználási és hasznosítási jogának megszerzése minden esetben az ügynökségi díj teljes kifizetéséhez kötött.

  a kiszámlázott díjakat előre.

   

  10.2. Az ügynökség szolgáltatásainak módosítása, így különösen azok továbbfejlesztése az ügyfél vagy a számára dolgozó harmadik személyek által, csak az ügynökség és – amennyiben a szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak – a szerző kifejezett hozzájárulásával megengedett.

   

  10.3. Az ügynökség hozzájárulása szükséges az ügynökségi szolgáltatások olyan felhasználásához, amely túlmutat az eredetileg megállapított célon és felhasználási körön, függetlenül attól, hogy az adott szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll-e. Az ügynökség és a szerző külön-külön jogosult megfelelő díjazásra.

   

  10.4. Az ügynökségi szolgáltatások vagy olyan reklámanyagok felhasználásáért, amelyekhez az ügynökség koncepcionális vagy tervezési sablonokat dolgozott ki, az ügynökségi szerződés lejártát követően, függetlenül attól, hogy ez a szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll-e vagy sem – szintén a

  Ügynökség jóváhagyása szükséges.

   

  10.5. Cserébe az ügynökség jogosult a lejárt szerződésben megállapított teljes ügynökségi díjra a szerződés lejártát követő első évben. A szerződés lejártát követő 2. vagy 3. évben a szerződésben megállapított díjazásnak csak a felére vagy negyedére. A szerződés lejártát követő 4. évtől kezdve nem jár ügynöki díj.

   

  Címkézés

  11.1. Az ügynökség jogosult minden reklámanyagon és minden reklámintézkedésben utalni az ügynökségre és esetleg a szerzőre, anélkül, hogy az ügyfélnek ezért díjazás járna.

   

  11.2. A megrendelő írásbeli, bármikor lehetséges visszavonására is figyelemmel az ügynökség jogosult a saját reklámhordozóin és különösen internetes honlapján a névvel és céglogóval hivatkozni a megrendelővel fennálló üzleti kapcsolatra.

   

  Jótállás és kártérítés

  12.1. Az ügyfél köteles az esetleges reklamációt haladéktalanul, de legkésőbb az ügynökség szolgáltatását követő három napon belül írásban érvényesíteni és indokolni. Az ügyfélnek indokolt és időben benyújtott reklamáció esetén csak arra van joga, hogy az ügynökség javítsa ki vagy cserélje ki a szolgáltatást.

   

  12.2. Ha a hibaüzenet jogos, a hibákat ésszerű határidőn belül orvosolni kell, amivel az ügyfél lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést a hibák kivizsgálására és kijavítására. Az ügynökség jogosult megtagadni a szolgáltatás javítását, ha

  ez lehetetlen vagy az ügynökség számára aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár.

   

  12.3. Az ABGB 924. §-a szerinti bizonyítási teher megfordítása az ügynökség terhére kizárt. A hiba meglétét az átadáskor, a hiba megállapításának időpontját és a hiba bejelentését az ügyfélnek kell bizonyítania.

   

  12.4. Az ügyfél kártérítési igényei, különösen a késedelem, a teljesítés lehetetlensége, pozitív szerződésszegés, culpa in contrahendo, hibás vagy hiányos teljesítés, következményes károk vagy deliktum miatt.

  kizártak, kivéve, ha azok az ügynökség szándékosságán vagy súlyos gondatlanságán alapulnak.

   

  12.5. Bármilyen kártérítési igény csak a kárról való tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

   

  12.6. A kártérítési igények a megrendelés adó nélkül számított értékének összegére korlátozódnak.

   

  Felelősség

  13.1. Az ügynökség a rábízott munkát az általánosan elismert jogi elvek betartásával végzi, és a megrendelőt időben tájékoztatja a számára felismerhető kockázatokról.

  Az ügynökség felelőssége a megrendelővel szemben a hirdetési intézkedés (az azonosító használata) következtében felmerült követelésekért kifejezetten kizárt, ha az ügynökség eleget tett tájékoztatási kötelezettségének; az ügynökség különösen nem felel a jogi költségekért, a megrendelő saját jogi költségeiért vagy az ítéletek közzétételének költségeiért, valamint harmadik személyek kártérítési vagy hasonló követeléseiért.

  13.2. A törvényi rendelkezések keretében az ügynökség csak akkor felel a kárért, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. A könnyű gondatlanságért való felelősség kizárt. A súlyos gondatlanságot a károsultnak kell bizonyítania.

   

  Alkalmazandó jog

  Az ügyfél és az ügynökség közötti jogviszonyra kizárólag az osztrák jog alkalmazandó, a nemzetközi hivatkozási normák kizárásával. Az ENSZ adásvételi jogának rendelkezései nem alkalmazandók.

   

  Teljesítés és joghatóság

  15.1. A teljesítés helye az ügynökség székhelye.

   

  15.2. Az ügynökség és az ügyfél között közvetlenül felmerülő valamennyi jogvita esetén az ügynökség székhelye szerint helyileg és ténylegesen illetékes osztrák bíróságot kötik ki joghatósági helynek.